tqveno uwmindesobav!
didi gambedaoba damchirda imisatvis, rom kalami amego da qagaldze gadmometana is fiqrebi da gancdebi, rac tqventan aris dakavshirebuli. tavdapirvelad gamogitydebit   da vagiareb tqvens ertadertobas, agmatebasa da maradisobas; da tqvens winashe   muxlmoyrili poeti, ara-ertxel atirebuli, niadag frtebchamoshvebuli dges gicxadebt gurwfelad chems azrebs, romlebic gonebas emorchilebian da gulit   sazrdooben.
tqvendami araertgvarovani damokidebuleba arsebobs, rac ganpirobebulia idumalebita da amoucnobi fenomenit. tqventvis tavs swiraven, tqvens gamo megobrebs galatoben, mshoblebs eurchebian, sofels gaurbian... da es yvelaferi xdeba sheucnobi da uxilavi dzalebis zemoqmedebit.
veravin ver dagadanashaulebt tqven, rogorc borotebis sataves, tumca xshirad adamianta kategoria tqveni saxelit uamrav sazizgrobas chadis. rac mtavaria, am sazizgrobebma ver moaxerxa tqveni saxelis shebgavla. es arc arasodes ar moxdeba, radgan tqven silamazisa da gonebis harmoniuli sherwymit shobili   grdznoba xart.
tqven mravali boroti adamiani gagiketilshobilebiat, magram ketilshobili adamiani arasodes ar giqceviat borotad. am sityvebas nu miigebt farisevlobad an ratom unda miigot,roca me tqvengan davalebuli ara var xotba gidzgvnat; piriqit, dgemde tqveni uwmindesobis chemgan ar-gaxelebuli mowyaleba martoobis usazgvro tkivili mtanjavs, da es tkivili mxolod tqveni wyalobit sheidzleba ganikurnos.
samduravi arasodes ar wamomcdenia tqven uket icit vin da rogor unda gaxador bednieri.
adamiani tqvengan maqsimums itxovs mashin, roca minimumis dateva da gafrtxilebac ki ar dzaludzt. mas sheudzlia brolis chiqit mirtmeuli bedniereba gabzaros, an gatexos, an saertod gaaqros... da es sheudzlia bednierebis dadgomidan uaxloes xanshi chaidinos. arc msgavsi tragediebi gayenebt chrdils. tqveno agmatebulebav! adamiani indibidia da misi indibidualizmi ar gansazgvravs raime cheshmaritebas, mitumetes, roca es iset usazgvro grdznobas exeba, rogorc tqveni uwmindesoba gaxlavt. tqvengan dznelia moismino sayveduri, amitomac gaurbian adamianebi tqven rchevebs da egoistur charchoebshi gamwyvdeven. aseti ram mec araertxel   shemtxvevia. es yvelaferi tqventvis cnobilia da tavs ar mogabezrebt. me ufro meti mainteresebs gavigo tqvengan, ufro meti mivigo, rata gavce is, rac gasacemia da ara is, rac me mekutvnis. ar minda davcarielde   da davemgvano gazafxulze amovardnil qarishxalisgan gadzarcvul xes, vneba qarishxalia, gazafxuli tqvena xart, tqvenit gachenil vnebas sheudzlia adamiani sheacdinos da sheadzulos is, rac mas tavdaviwyebit uyvars. vici, pasuxis gacema ar gagichiredebat, magram amjerad originalur pasuxs veli. dzveli, gacvetili frazebi chems kitxvas ufro realurs xdian. tavad gavkadnierdebi da chems mosazrebas gagimxelt, ogond nu chamitvlit amas pativmoyvareobad. tqveni uwmindesobis saxeli da dideba ukvdavia, xolo chemi azrebi drosa da sivrceshia dabadebuli, romelic lolgikis cvalebadobis kanonzomier process eqvemdebareba. vnebas me tqvenit shobil nisls vadareb, romlis gafantvisac sheidzlebs mxolod is, visac agmoachndeba motminebis udidesi nichi. mxolod   amis shemdeg gamochndeba tqveni ubrwyinvalosoba da gazafxulze amovardnil qarishxlisgan gadzarcvul xes, romelic nayofs uwilobriv gamoigebs. es ki yvelas ar dzaludzs, zogi ver agwevs nisls tavs, hgonia tqven shegicnot, arada mteli cxovrebis mandzilze mouwevs aseti cxovreba, xogistvis nisltan chidilit   iwyeba da mtavrdeba yvelaferi. chemi mokrdzalebuli daskvna asetia; tqven qmnit vnebit dabrkolebebs ara imito, rom gsiamovnebt, aramed imitom rom, ar gaxdet advili mosapovebeli da advili dasakargi.
Tqveno ukvdavebav!
bevri ram damrcha satqmeli, magram ar minda tavi mogabezrot. vici, rom tqven es ar gsiamovnebt. darchenil fiqrebs sxva dros gagiziarebt. axla ki minda vemtxvio tqvens ciur kaltas, romlis mowyalebis imedit vateneb da vagameb, vfiqrob da vwer, vcocxlob da vyvarob.
Damlocet, tqveni marad ertguli mona!...